logo Live4Fit

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

DEFINITIES

Live4Fit: bekend onder de handelsnaam Live4Fit gevestigd te Muldershof 74 in Zevenaar Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Live4Fit aangaat.

Cliënt
: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Live4Fit in de hoedanigheid van de diensten van Live4Fit gebruik maakt.

Overeenkomst
: een overeenkomst tussen Live4Fit en cliënt ter zake van een of meer te verlenen diensten.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID
  1.1. Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Live4Fit gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten.
  1.2. Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de overeenkomst of de algemene voorwaarden gelden slechts indien Live4Fit daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
  1.3. Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene
Voorwaarden en/of bepalingen uit de overeenkomst gelden de laatste geldende algemene voorwaarden.
  1.4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de openbare orde of de wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 1.  LIFECOACH TRAJECT 1 en 2, WORKSHOPS EN TRAININGEN (INSCHRIJVING EN ANNULERING)
  2.1. U bent officieel aangemeld wanneer u zich via e-mail of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen.
  2.2. U hebt recht op een bedenktijd van 7 werkdagen, ingaande na aanmelding en schriftelijke ontvangstbevestiging. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt.
  2.3. Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan krijgt u het, indien vooruitbetaalde, workshopbedrag retour met aftrek van reserverings- en administratiekosten à € 15,-
  2.4. Wanneer u 3 weken tot 1 week voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan betaalt u 50 % van het workshopbedrag of u zorgt voor een vervanger.
  2.5. Wanneer u 1 week of korter voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het gehele (nog uitstaande) bedrag te worden voldaan of u zorgt voor een vervanger.
  2.6. Wanneer u zich hebt aangemeld voor een workshop en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
  2.7. Wanneer een workshop niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, dan hebt u recht op volledige restitutie van het reeds betaalde workshopgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.
 1. RETRAITES (INSCHRIJVING EN ANNULERING)
  3.1. U bent officieel aangemeld wanneer u zich via e-mail of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen.
  3.2. U hebt recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na aanmelding en de daaropvolgende schriftelijke ontvangstbevestiging. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt.
  3.3. Wanneer u tot 8 weken voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan krijgt u het, indien vooruitbetaald, workshopbedrag retour met aftrek van reserverings- en administratiekosten à € 35,-
  3.4. Wanneer u 8 weken tot 6 weken voor aanvang van de retraite uw deelname annuleert, dan betaalt u 50 % van het workshopbedrag of u zorgt voor een vervanger.
  3.5. Wanneer u 6 weken of korter voor aanvang van de retraite uw deelname annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het gehele (nog uitstaande) bedrag te worden voldaan of u zorgt voor een vervanger (indien u voor een vervanger zorgt, betaalt u de reserverings- en administratiekosten à € 35,-).
  3.6. Wanneer u zich hebt aangemeld voor een retraite en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
  3.7. Wanneer een retraite niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, dan hebt u recht op volledige restitutie van het reeds betaalde workshopgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.
 1. SMALL GROUP TRAINING (Cardio Boxing)
  4.1. Bij aankoop van een strippenkaart geen restitutie mogelijk.
  4.2. Na aankoop van een strippenkaart gaan direct de voorwaarden van live4fit in.
  4.3. De lessen worden gegeven bij Funktional Fitness, hier volgen we de huisregels van dit bedrijf.
 1. BETALING
  5.1. Betaling van een Live4Fit dient plaats te vinden na het gebruik van de dienst.
  5.2. Betalingsmogelijkheden: contant of via een factuur.
  5.3. De prijzen voor de diensten van Live4Fit staan, wanneer bekend, online op live4fit.nl vermeld.
 1. ANNULERING
  6.1. Kosteloos annuleren van behandelingen kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak.
  6.2. Indien een behandeling korter dan 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
  6.3. Kosteloos annuleren van cursussen en/of workshops kan tot 14 dagen voor aanvang van de betreffende cursus/workshop.
  6.4. Indien u een cursus en/of workshop binnen de 14 dagen voor aanvang van de betreffende cursus/workshop annuleert worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 1. KORTING
  7.1. Kortingscodes kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten.
  7.2. Kortingscodes kunnen niet gecumuleerd worden.
 1. REGELS
  8.1. Cliënt is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Live4Fit ter bevordering van een goede uitvoering van de overeenkomst. Veiligheid en elkaar met respect behandelen is de basis om volop te genieten van de aangeboden activiteiten.
  8.2. De cliënt dient op tijd voor de afspraak te verschijnen.
  8.3. Alle behandelingen en deelnames zijn geheel op eigen risico.
 1. AANSPRAKELIJKHEID LIVE4FIT
  9.1. Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer.
  9.2. Live4Fit aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Live4Fit – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van cliënt.
 1. OVERMACHT/WIJZIGING/ANNULERING LIVE4FIT
  10.1. Live4Fit is gerechtigd een cursus/les bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren of de cliënt een alternatief aan te bieden. Dit gebeurt uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus.
  10.2. Bij ziekte van Live4Fit zal er gekeken worden naar een passende oplossing, mocht een vervangende persoon geen optie zijn dan zal de afspraak op een ander moment ingehaald worden i.o.m. de cliënt.
 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  11.1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.